Výhody členstva na stránke zovo.skVšeobecné obchodné podmienky

Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť SYP s.r.o., Rajčianska 44, 821 08 Bratislava, IČO: 35858940, DIČ: 2021730271, prevádzkuje Portál (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Klientom je len ten subjekt, ktorí uhradil Prevádzkovateľovi dohodnutý poplatok. Výška poplatku sa líši podľa poskytovaných služieb   (ďalej len „Klient“).
 3. Portálom sa rozumie súbor informácií zverejnených na web stránke www.zovo.sk .Prevádzkovateľ garantuje funkčnosť Portálu minimálne v rozsahu 95 %.
 4. Prevádzkovateľ poskytuje prístup do spoplatnených sekcií web stránky www.zovo.sk prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa po zaplatení Poplatku, a to počas predplateného obdobia v časovo obmedzenom rozsahu (ďalej len „Predplatená služba“).
 5. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Prevádzkovateľovi zaplatí Klient za prístup k Predplatenej službe na určitú dobu, a to podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa (ďalej len „Poplatok“).
 6. Zaplatením Poplatku Klient potvrdzuje akceptáciu týchto VOP.
 7. Tieto verejné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Klientom.
 

Článok II
Platba Poplatku a prístup Klienta k Predplatenej službe

 1. Úhrada poplatku je možná buď prevodom alebo poštovou poukážkou. Všetky ceny sú vyobrazené v €. Prevádzkovateľ nie je platca DPH.
 2. Prevádzkovateľ mu umožní prístup na Portál najneskôr do 2 pracovných dní po identifikácií platby Klienta.
 3. Prevádzkovateľ má právo na Poplatok bez ohľadu na to, či Služba je využívaná.
 

Článok III
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Predplatenú službu v súlade s týmito VOP.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Predplatenej službe spôsobenú technickými problémami na strane Klienta.
 3. Obsah a rozsah nespoplatnených a spoplatnených sekcií nie je poskytovaním právneho poradenstva. Poskytnuté informácie majú právne nezáväzný charakter, predstavujú názory autorov jednotlivých príspevkov. Príklady a názory sú formulované všeobecne a nie je možné ich bez jednotlivého konkrétneho zohľadnenia skutkových okolností aplikovať bez prípadného rizika. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nevhodnú aplikáciu rád a výkladov. Všetky informácie, ktoré sú uverejnené na tejto webstránke je nutné aplikovať pri zohľadnení konkrétnych skutkových okolností jednotlivých príkladov. Právne nezáväzný charakter majú aj informácie poskytované v rámci služby ePoradenstvo. Služba ePoradenstvo je platená služba zahrňujúca zodpovedanie otázky týkajúcej sa výkladu určitého ustanovenia zákona o VO v rozsahu riešených prípadov z praxe publikovaných na webovej stránke. Akékoľvek komplexnejšie problémy alebo riešenia zložitých situácii (teda nie výklad jednotlivých §§ zákona o VO) bude potrebné dohadovať individuálne, s ohľadom na zložitosť problému a časovú náročnosť riešenia.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.
 5. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto obchodných podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 6. Prevádzkovateľ má právo informovať Klienta prostredníctvom kontaktného emailu o ponukách služieb vrátane komercie, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie, o aktuálnych ponukách služieb aj jeho obchodných partnerov, k čomu mu Klient udeľuje svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený Prevádzkovateľovi kedykoľvek písomne odvolať.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k Predplatenej službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný o takejto skutočnosti informovať Klienta vhodným spôsobom v primeranej lehote.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup Klienta k Predplatenej službe v prípade, ak Klient poruší svoj záväzok podľa článku IV bod 2 týchto obchodných podmienok alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k Predplatenej službe používa na základe jedného prístupového kódu viac fyzických alebo právnických osôb, ak si takéto používanie Klient individuálne nedohodol s Prevádzkovateľom.
 9. V prípade, ak Klient poruší svoj záväzok podľa článku IV bod 2, Prevádzkovateľovi vzniká voči Klientovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za každý neoprávnený prístup k Predplatenej službe v dôsledku Klientom zverejneného alebo sprístupneného prístupového kódu tretej osobe alebo v dôsledku nezabezpečenia ochrany prístupového kódu a/alebo zariadenia Klienta pred jeho zneužitím treťou osobou. Klient je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody.
 

Článok IV
Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient má právo na prístup k Predplatenej službe. Predplatenú službu je prostredníctvom prístupového kódu oprávnený využívať výlučne len Klient. Klient nie je oprávnený zdieľať Predplatenú službu s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie Predplatenej služby tretej osobe.
 2. Na využívanie služby Portálu je Klient povinný používať pridelené prístupové údaje. Klient sa zaväzuje chrániť prístupové údaje pred tretími osobami, ani ich nezverejňovať a nesprístupňovať tretím osobám. Klient nesie zodpovednosť za porušenie tohto záväzku a nesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi. Za porušenie záväzku mu môže prevádzkovateľ udeliť sankciu vo výške 100 €. V prípade opakovaného porušenia povinnosti chrániť, nesprístupňovať alebo nezverejňovať prístupové údaje je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť prístup k Portálu.
 3. Klient je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa v prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu. Po obdržaní oznámenia je Prevádzkovateľ povinný prideliť Klientovi nový prístupový kód k Predplatenej službe a súčasne je Prevádzkovateľ oprávnený deaktivovať pôvodný prístupový kód.
 4. Klient nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje ním zverejnené na web stránke www.zovo.sk .  
 

Článok V
Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Uplatnenie reklamácie je možné emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo listinne na adresu sídla Prevádzkovateľa v čo najkratšom čase, najviac však do 10 dní odo dňa vzniku udalosti.
 2. V oznámení o reklamácií musí Klient presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla. Za dátum prijatia reklamácie sa považuje dátum doručenia oznámenia o reklamácií. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Klientovi potvrdenie o prijatí reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia. Toto potvrdenie môže byť zaslané mailom.
 3. Za opodstatnenú reklamáciu sa považuje stav, ak Klient nemal prístup k Predplatenej službe po dobu dlhšiu ako 48 po sebe nasledujúcich hodín z dôvodu výpadku na strane Poskytovateľa.
 4. V prípade opodstatnenej reklamácie, bude Klientovi predĺžený prístup o dobu výpadku. O vybavení reklamácie bude klient informovaný v zákonom stanovených lehotách.
 

Článok VI
Záverečné ustanovenia

 1. Klient a Prevádzkovateľ navzájom komunikujú najmä v elektronickej forme. Správa sa považuje za doručenú okamihom obdržania potvrdenia o doručení mailu druhej strane.
 2. V prípade, ak sa niektorá časť VOP stane neplatnou alebo neuplatniteľnou, zostávajúca časť VOP tým nie je dotknutá. V prípade zmeny legislatívy budú tieto VOP upravené alebo vykladané v jej súlade.
 3.  Tieto verejné obchodné podmienky sa v celom rozsahu riadia právnym poriadkom SR, aj v prípade, ak Klientom nie je občan SR.
 4. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom SR, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 5. Prevádzkovateľ má právo verejné obchodné podmienky zmeniť. Ich nové znenie aj s účinnosťou je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojej stránke www.zovo.sk, minimálne na dobu 10 dní. V prípade, ak Klient nesúhlasí s novým znením obchodných podmienok je počas tejto doby oprávnený doručiť Prevádzkovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k Predplatenej službe.
 6. Tieto verejné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.3.2014.